Skip links

Söker du asyl?

Söker du asyl?

En asylansökan kan bara göras från Sverige. Med andra ord går det inte att lämna in en sådan ansökan från exempelvis en svensk ambassad i utlandet. Ansökan lämnas in till Migrationsverket. Vid ansökningstillfället hålls en kort intervju vid vilken du ombeds att berätta om dina asylskäl. Är det inte uppenbart att du har rätt till uppehållstillstånd utses i princip alltid ett offentligt biträde för dig. Även om biträdet förordnas av Migrationsverket är det viktigt att komma ihåg att han eller hon helt och hållet jobbar för att hjälpa dig. Juristhjälpen är kostnadsfri. Du har rätt att själv föreslå en särskild advokat eller jurist. Om du önskar ett manligt eller ett kvinnligt biträde är det viktigt att du berättar detta.

Du och ditt offentliga biträde kommer sedan att kallas till Migrationsverket för en fördjupad intervju där handläggaren och/eller beslutsfattaren på Migrationsverket ställer mer ingående frågor om dina asylskäl, din bakgrund och din resväg till Sverige. Migrationsverkets frågor och dina svar antecknas i ett protokoll.

Det är viktigt att du inför denna fördjupade intervju träffar ditt offentliga biträde så att ni kan gå genom din situation och de bestämmelser som finns för att få asyl. Naturligtvis har du rätt till tolk vid dina möten med Migrationsverket och med ditt offentliga biträde.

Efter den fördjupade intervjun kommer protokollet att skickas till ditt offentliga biträde. Det är bra om du och biträdet träffas för att gå genom protokollet. Biträdet kommer därefter skicka in en skrivelse till Migrationsverket i vilken han eller hon argumenterar för din sak. Du har även rätt att ge in mer bevisning för din sak.

Migrationsverket fattar därefter beslut i ditt ärende. Blir det bifall betyder detta att du får rätt att stanna i Sverige. Om du får avslag har du rätt att överklaga beslutet till migrationsdomstolen inom tre veckor från det att du fick del av det. Om du vill överklaga och du vill att ditt offentliga biträde ska hjälpa dig är det viktigt att du i god tid kontaktar biträdet och berättar att du vill överklaga.

Migrationsdomstolen beslutar sedan dom i målet. Du har rätt att begära att domstolen håller en förhandling innan den meddelar dom. Beslutar domstolen att det ska bli en förhandling kallas du och ditt offentliga biträde till denna.

Ett avslag från Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som är den högsta domstolen i asylmål. Migrationsöverdomstolen tar bara upp ett mål om det finns mycket speciella skäl.