Skip links

Socialrätt

Socialrätt

Offentligt biträde

I mål där det är fråga om tvångsvårdsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV, har den som tvångsomhändertagandet avser oftast rätt till ett offentligt biträde. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Ett offentligt biträdes uppgift är att tillvarata intressena hos den enskilde och att ge honom eller henne stöd och råd under den process som följer. Det är domstolen som förordnar biträdet men den som åtgärden berör har rätt att önska vem som ska förordnas. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Fria Advokater företräder såväl enskilda som kommuner i ärenden som rör socialrätt.