Skip links

Kan ni inte enas om vårdnaden om, boendet eller umgänget för era barn?

Kan ni inte enas om vårdnaden om, boendet eller umgänget för era barn?

Kan ni som föräldrar inte enas om hur vårdnaden om era barn ska se ut, hos vem barnen ska bo eller vilket umgänge barnet ska ha med den förälder barnen inte bor hos? Om konflikten runt dessa frågor är så stor att ni inte kan lösa frågorna på egen hand kan det vara klokt att ta kontakt med en jurist som hjälper dig.

Vanligtvis inleds ett ärende hos oss på Fria Advokater med att ett rådgivningsmöte bokas in. Vid detta möte går du och juristen genom din situation för att du ska få vägledning hur du bäst kan gå vidare. Vid mötet kan du även få hjälp att utreda möjligheterna att använda rättsskyddet i din försäkring eller för att få statlig rättshjälp.

Som ett första steg för att lösa den uppkomna situationen tar vi vanligtvis kontakt med motparten eller hans/hennes ombud för att om möjligt nå en samförståndslösning. Är det inte möjligt att hitta en lösning är det slutligen domstolen som har att avgöra frågan.

Inledande av den rättsliga processen

Är det du som vill ha en ändring till stånd och alltså vill gå vidare till domstol kallas du för kärande i den juridiska processen. Är du motpart till käranden kallas du för svaranden.

Den rättsliga processen inleds genom att kärandens ombud ger in en ansökan om stämning till domstolen. I denna anges yrkanden och grunder, d v s vad käranden vill att domstolen ska döma och skälen till att man vill det. Härefter skickar svaranden genom sitt ombud in ett svaromål och eventuellt egna yrkanden och grunder.

Muntligt förberedelsesammanträde

Nästa steg är vanligtvis att domstolen kallar parterna med ombud till ett muntligt förberedelsesammanträde. Vid sammanträdet som leds av en domare får parterna med hjälp av sina ombud möjlighet att föra fram ytterligare argument för sin sak och säga vilken bevisning man vill lägga fram. Under sammanträdet undersöker domaren ofta möjligheterna för parterna att komma överens. Om ingen överenskommelse nås kan domstolen i samband med sammanträdet meddela ett interimistiskt beslut. Det vill säga ett tillfälligt beslut som gäller fram till domstolen avgör målet slutligt eller till att föräldrarna själva nått en överenskommelse.

Domstolens inhämtande av utredning m.m.

I mål rörande vårdnad, boende och/eller umgänge är det vanligt att domstolen, om även parterna tycker detta, inhämtar en utredning från socialnämnden om hur barnen har det. En sådan vårdnads- eller boendeutredning brukar ta ungefär fyra månader att genomföra och beslutas ofta om i samband med det muntliga förberedelsesammanträdet. Utredningen brukar ofta utmynna i ett förslag om hur utredarna tycker att situationen ska lösas.

Under processens gång kan domstolen också, med parternas samtycke, besluta att parterna ska gå på s k samarbetssamtal för att med hjälp av familjerätten nå en överenskommelse.

Huvudförhandling

Om parterna inte lyckats nå en samförståndslösning är det domstolen som slutligen avgör målet efter en rättegång eller huvudförhandling som det också heter. Vid huvudförhandlingen går respektive part igenom den bevisning som man vill att domstolen ska få ta del av. Det kan till exempel vara att parten själv får berätta i ett partsförhör, vittnesförhör och uppläsning av delar ur vårdnadsutredning. Rätten vid en huvudförhandling består oftast av en juristdomare och tre nämndemän men kan ibland bestå av en ensam juristdomare. Efter huvudförhandlingen meddelas dom i målet. En dom från tingsrätten kan överklagas till hovrätten. För att hovrätten ska ta upp målet krävs prövningstillstånd vilket endast meddelas under särskilda förhållanden.