Skip links

Har du hamnat i en civilrättslig tvist?

Har du hamnat i en civilrättslig tvist?

Civilrätt är det juridiska samlingsnamnet för de rättsregler som rör förhållanden mellan enskilda personer eller företag. Såväl i privatlivet som i affärslivet kan det uppstå situationer där du och motparten är oense om hur ett problem ska lösas. Det kan röra sig om ett fel i huset som du köpt, en reparation som inte utförts på sätt som avtalats om, en bil som visar sig inte fungera som den ska efter köpet osv.

För att försöka lösa tvisten kan det ofta vara bra att vända sig till en jurist. Juristen kan i första hand hjälpa till att hitta en samförståndslösning. Om inte det går är det slutligen domstolen som får besluta hur tvisten ska lösas och det juridiska ombudet kan då hjälpa dig att argumentera för din sak.

Den som väcker talan i domstol kallas för kärande i den juridiska processen. Motparten till käranden kallas för svaranden.

Den rättsliga processen inleds genom att käranden eller hans/hennes eventuella ombud ger in en ansökan om stämning till domstolen. I denna anges yrkanden och grunder, d v s vad käranden vill att domstolen ska döma och skälen till att man vill det. Efter det skickar svaranden genom sitt eventuella ombud in ett svaromål och eventuellt egna yrkanden och grunder.

När parterna gjort klart sina ståndpunkter genom skrivelser till domstolen är det vanligt att domstolen kallar till ett muntligt förberedelsessammanträde. Syftet med sammanträdet är dels att räta ut eventuella frågetecken som finns men också att se om det finns möjligheter att förlikas, med andra ord att komma överens utan att domstolen beslutar i målet.

Skulle parterna inte komma överens går målet till en rättegång. Vid rättegången, eller huvudförhandlingen som det också kallas, går respektive part igenom den bevisning som han eller hon vill att domstolen ska få ta del av. Det kan till exempel vara att parten själv får berätta i ett partsförhör, vittnesförhör och genomgång av skriftliga dokument. Efter huvudförhandlingen meddelas dom i målet. En dom från tingsrätten kan överklagas till hovrätten. För att hovrätten ska ta upp målet krävs prövningstillstånd vilket endast meddelas under vissa särskilda förhållanden.