Skip links

Är du eller en anhörig berörd av ett tvångsomhändertagande?

Är du eller en anhörig berörd av ett tvångsomhändertagande?

I vissa fall kan det bli aktuellt att pröva om en person ska få vård mot sin vilja. De vanligaste formerna av tvångsvård sker med stöd av lagarna LVU, LVM och LPT. I samtliga fall är det ytterst en domstol som avgör om det finns tillräckliga förutsättningar för aktuell vård. Den som den föreslagna vården avser har rätt till en advokat eller jurist som hjälper till och ger stöd under den juridiska processen. Juristen kallas för ett offentligt biträde och är kostnadsfri.

LVU – Lagen om vård av unga

Ett LVU-ärende börjar vanligen med att en socialsekreterare vid kommunen genomför en utredning efter att ha fått information om att det finns anledning till oro för barnet. Om utredningen utmynnar i bedömningen att det finns missförhållanden rörande barnet undersöker man om det finns möjlighet till att lösa situationen på frivillig väg. Parterna har ofta olika uppfattningar i fråga om påstådda missförhållanden eller i vart fall om hur situationen i så fall ska lösas. I sådana fall kan utredningen lämnas in till Socialnämnden med förslaget att nämnden ska ansöka om vård enligt LVU. Vårdnadshavarna och eventuellt barnet får en kopia av utredningen.

Såväl vårdnadshavarna som barnet har redan på detta stadium möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om att få ett offentligt biträde.

Innan Socialnämnden fattar beslut har vårdnadshavarna, barnet om det är tillräckligt gammalt och deras respektive offentliga biträde möjlighet att framföra sina synpunkter till nämnden vid nämndens sammanträde.

Beslutar nämnden om att ansöka om LVU lämnas ansökan in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kallar därefter parterna till en muntlig förhandling. Vid förhandlingen ges parterna med sina offentliga biträden möjlighet att bemöta uppgifterna och slutsatserna i nämndens utredning. Förhandlingen sker vanligtvis bakom stängda dörrar.

I fall där socialnämnden bedömer läget vara akut kan nämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande av barnet. Efter ett beslut om omedelbart omhändertagande måste Socialnämnden skriva till förvaltningsrätten inom en vecka och motivera sitt beslut. Förvaltningsrätten ska därefter inom en vecka besluta om beslutet ska bestå eller inte. Därefter har Socialnämnden fyra veckor på sig, från den dag då barnet placerades i ett annat hem än det egna, att komma in med ansökan till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård. Förvaltningsrätten håller sedan så snart som möjligt muntlig förhandling och brukar därefter meddela sitt beslut inom en vecka.

LVM – lagen om vård av missbrukare

Förvaltningsrätten kan i vissa fall besluta att en missbrukare ska få vård mot sin vilja med stöd av LVM. Enligt lagen krävs i sådana fall att vården inte kan ges på frivillig väg och att personen som en följd av missbruket utsätter sig för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående

Om Socialnämnden efter en utredning anser att det finns skäl för vård enligt LVM ger myndigheten in en ansökan till förvaltningsrätten. I vissa fall om situationen anses akut kan Socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. Beslutet måste i sådana fall ges in till förvaltningsrätten dagen efter beslutet fattades.

Inför förvaltningsrättens beslut om vård kallas vanligtvis parterna till en rättegång där den enskilde får möjlighet att bemöta uppgifterna i utredningen. Den enskilde har oftast rätt till ett offentligt biträde under processen.

Bifalls socialnämndens ansökan kan tvångsvården enligt LVM som längst vara sex månader.

LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

Endast om en person mår så psykiskt dåligt att han eller hon bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan förvaltningsrätten besluta att han eller hon ska vårdas mot sin vilja med stöd av LPT.

För att tvångsvård enligt LPT ska bli aktuellt krävs först och främst att den enskilde är intagen på sjukhus på grund av sin psykiska ohälsa med stöd av ett så kallat vårdintyg. Om chefsläkaren anser att tvångsvården bör pågå mer fyra veckor måste han eller hon ge in en ansökan till förvaltningsrätten om sådan vård. Bifaller rätten ansökan får vården pågå under högst fyra månader. Därefter ska prövning ske var sjätte månad. Den enskilde har rätt till ett offentligt biträde under den juridiska processen.